Film.sk No.07/08/2013

Where Film Meets Philosophy

Hunter Vaughan:
Where Film Meets Philosophy.
Godard, Resnais, and Experiments in Cinematic Thinking
(Columbia University Press, New York 2013, 244 strán)

Hunter Vaughan vychádza pri svojom filozoficko-teoretickom rozbore diel velikánov francúzskej kinematografie predovšetkým z diela Mauricea Merleaua-Pontyho a Gilla Deleuza. Ich teoretické závery využíva pri komparatívnej analýze filmov Jeana-Luca Godarda a Alaina Resnaisa, dvojice autorov, ktorí sú známi svojím filozofickým prístupom k filmu a radikálnym prevracaním konvenčných kinematografických techník, pričom pozornosť venuje najmä Godardovým filmom Žiť svoj život, Pohŕdanie a Dve alebo tri veci, ktoré o nej viem a Resnaisovým snímkam Hirošima, moja láska, Vlani v Marienbade a Vojna sa skončila. Tým, že tieto diela zasadzuje do širšieho filozofického kontextu, dokáže zaujímavým spôsobom prepojiť dva odlišné metodologické postupy, ktoré využíva pri hĺbkovom skúmaní diel dvoch zdanlivo celkom odlišných filmových tvorcov.

Expanded Cinema

A. L. Rees, Duncan White, Steven Ball, David Curtis (Ed.):
Expanded Cinema:
Art, Performance, Film
(Tate Publishing, Londýn 2011, 312 strán)

Zborník textov skúma presahy kinematografie za hranice jej tradične chápaného poňatia – do sfér experimentálneho filmu, videa a performance v galériách i mimo nich a do čoraz viac sa rozpínajúceho intermediálneho priestoru. Poprední teoretici a umelci z Európy a USA, ako VALIE EXPORT či Carole Schneemann, hľadajú korene tejto expanzie v ranom abstraktnom filme a povojnových happeningoch, ktoré skúmali možnosti „elektronického a televízneho“ jazyka a spájali videoinštalácie s tancom a hudbou, ale zároveň sledujú aj súčasné trendy mediálneho umenia v rámci digitálnej manipulácie, internetu a nových médií. Súčasťou knihy sú texty publikované pred niekoľkými desaťročiami (vrátane Movie Journalu Jonasa Mekasa), ale aj rozhovory s kľúčovými umelcami a ich doposiaľ nepublikované eseje či manifesty, takisto množstvo reprodukcií a ilustrácií.