Apríl 2013
Film.sk No.04/2013

MEDIA Desk Slovensko informuje...

Kancelária MEDIA Desk Slovensko vznikla v apríli 2003, takže slávime 10. výročie a to je príležitosť na rekapituláciu. Pozitívny je predovšetkým prehľad podpôr, ktoré od roku 2003 do konca roka 2012 získali slovenské subjekty v audiovízii, či už ide o priamu podporu z programu MEDIA (za desať rokov sa vystriedali dve rôzne generácie programu, prvá mala názvy MEDIA Plus a MEDIA Tréning, ďalšia MEDIA 2007), o nepriamu podporu pre kiná v sieti Europa Cinemas (v roku 2003 bolo v sieti jediné slovenské kino, dnes ich je 19), alebo o podporu v podobe štipendií, ktoré naša kancelária udeľovala do konca roka 2006. Celková suma podpory za desať rokov je 4 427 876 eur, čo predstavuje 146 005 060 slovenských korún! Samozrejme, ide iba o jeden aspekt, pre slovenských producentov, distribútorov, organizátorov festivalov a tréningov je rovnako dôležitá možnosť stať sa súčasťou európskeho audiovizuálneho priemyslu a trhu. MEDIA Desk Slovensko zorganizovala za desať rokov 47 seminárov, workshopov a filmových podujatí, z toho 24 seminárov ako hlavný organizátor, 16 ako spoluusporiadateľ a 7 podujatí s filmom (predovšetkým prehliadky filmov podporených z programu MEDIA). Boli to semináre na najrôznejšie témy, reflektujúce aktuálne potreby slovenského audiovizuálneho priemyslu, od vývoja projektov cez najrôznejšie aspekty koprodukovania až po filmový marketing. Pri ich organizovaní sme našli prirodzených partnerov v kanceláriách MEDIA Desk susediacich štátov – Česka, Maďarska a Rakúska. Kancelária bola od začiatku aktívna a vykonávala aj prácu, ktorú jej priamy nadriadený orgán – Európska komisia a v jej rámci Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru – priamo neukladá: v roku 2004 sme po prvýkrát vydali komplexnú Správu o stave slovenskej audiovízie (za rok 2003) a odvtedy vychádza každoročne, vždy začiatkom mája, aby sme texty stihli premiérovo distribuovať v Cannes. MEDIA Desk Slovensko splnila svoju hlavnú úlohu: umožniť, aby slovenská audiovízia naskočila na vlak európskeho audiovizuálneho priemyslu, ktorý uháňal vysokou rýchlosťou a ktorý sa nám za štyridsať rokov socializmu veľmi vzdialil. Teraz pred nami stoja ďalšie úlohy – aktívne sa spolu s klientmi podieľať na podobe novej generácie programu MEDIA na roky 2014 až 2020.

vs

Fundraising v kultúre pre začiatočníkov

Slovenské centrum fundraisingu a Kultúrny kontaktný bod otvárajú vzdelávací kurz o základoch získavania zdrojov (fundraisingu) pre všetkých záujemcov z mimovládnych a verejnoprospešných organizácií pôsobiacich v oblasti kultúry a umenia. Dátum: 20. – 21. máj 2013 (pondelok – utorok) Miesto: Banská Štiavnica, Trate mládeže 6, priestor Banská St a nica www.fundraising.sk/kulturnik.

kkb