Film.sk No.04/2013

Österreichische Filmografie

Anton Thaller (Ed.):
Österreichische Filmografie.
Band 1. Spielfilme 1906 – 1918
(Verlag Filmarchiv Austria, Wien 2010, 554 strán)

Obsiahla filmografická publikácia v nemčine je detailným súpisom rakúskych filmov od roku 1906 do roku 1918, vybaveným stručnými anglickými sumármi deja, viacerými podrobnými registrami, výberovou bibliografiou a bohatou obrazovou prílohou. Dielo je výsledkom niekoľkoročného výskumu pracovníkov Rakúskeho filmového archívu, v ktorom sa snažia zmapovať celý objem domácej filmovej produkcie od prvopočiatkov až po súčasnosť. Medzi zaujímavosti patria údaje o dobovej cenzúre, o propagandistických filmoch z 1. svetovej vojny, príklady filmovej produkcie pred rozpadom impéria, ale aj časť venovaná produkcii viedenskej firmy Saturn, ktorá sa špecializovala na filmovú erotiku. Publikácia sa však venuje len snímkam, ktoré vznikli na území dnešného Rakúska, a obchádza ďalšie produkčné centrá rakúskej časti monarchie, ktoré sa v tomto období vyvinuli napríklad v Prahe alebo v Záhrebe.

Die Kunst des Einzelbilds

Christian Dewald, Sabine Groschup, Mara Mattuschka, Thomas Renolder (Ed.):
Die Kunst des Einzelbilds.
Animation in Österreich – 1832 bis heute
(Verlag Filmarchiv Austria, Wien 2010, 400 strán)

Napriek názvu odkazujúcemu na dejiny rakúskej animácie od roku 1832, teda na éru optických hračiek dávno pred prvým filmovým predstavením a vznikom kinematografie, až podnes, nie je kniha prehľadovou pubikáciou, ale zborníkom veľmi rôznorodých textov, skúmajúcich samotnú podstatu animovaného filmu a rôzne aspekty jeho minulosti a súčasnosti v Rakúsku. Ich autori, z ktorých viacerí sú aj tvorcami animovaných filmov, sa venujú rôznorodosti techník od jednoducho rozhýbaných kreslených a maľovaných obrázkov až k modernej a všadeprítomnej počítačovej animácii. Dôležité miesto však zastávajú aj interdisciplinárne presahy a kontexty samotnej tvorby, pohybujúcej sa medzi avantgardou a popkultúrou a medzi umením a komerciou. Štúdie dopĺňa prepis rozhovoru s významnou rakúskou umelkyňou a priekopníčkou animovaného filmu Mariou Lassnig, ako i ďalšie rozhovory s poprednými rakúskymi animátormi.