Višegrád a slovenské projekty
Film.sk No.05/2006

Medzinárodný višegrádsky fond (MVF) so sídlom v Bratislave funguje od roku 2000, a to na základe rozhodnutia vlád krajín višegrádskej skupiny. Od svojho vzniku prijal viac než 3 a pol tisíca žiadostí, z ktorých do konca roka 2005 podporil viac ako tisíc projektov. V roku 2006 je jeho rozpočet 3,2 milióny EUR. Ako funguje mechanizmus udeľovania podpory MVF a aké možnosti ponúka slovenským subjektom v audiovízii?

Cieľom MVF je podpora rozvoja bližšej spolupráce medzi krajinami V4 a posilňovanie vzájomných väzieb. MVF rozdeľuje Štandardné granty (podpora nad 4 000 EUR, aktuálna uzávierka je 15. septembra 2006), Malé granty (do 4 000 EUR, aktuálne uzávierky sú 1. júna, 1. septembra a 1. decembra 2006), a to na podporu projektov v oblastiach kultúrnej spolupráce, vedeckej výmeny a výskumu, vzdelávania, výmeny mladých ľudí, cezhraničnej spolupráce a turizmu. Udeľuje tiež Strategické granty (od 40 000 do 200 000 EUR) v rámci vopred určených priorít a štipendiá (uzávierky oboch podpôr boli v januári 2006). MVF prednostne podporuje projekty, na ktorých sa zúčastnia subjekty zo všetkých krajín V4 a nepodporí projekty, na ktorých sa zúčastnia menej než tri krajiny V4 (s výnimkou projektov v oblasti cezhraničnej spolupráce). Granty rozdeľuje vedenie MVF, výsledky musí schváliť Rada veľvyslancov a pri rozdeľovaní sa dodržiava princíp proporcionálneho prideľovania príspevkov medzi subjekty z jednotlivých krajín V4. Momentálne je výkonným riaditeľom Poliak Andrzej Jagodzinski, ktorého v auguste 2006 na základe vnútorných pravidiel MVF (podľa ktorých predsedníctvo rotuje medzi všetkými štyrmi členskými krajinami) nahradí maďarský zástupca Kristof Forrai. Zástupcom výkonného riaditeľa naďalej zostáva Čech René Kubášek, ktorého o rok a pol nahradí slovenský zástupca.

Ako využívajú možnosť získať podporu z MVF slovenské subjekty v audiovízii? Granty doteraz získali výlučne rôzne podujatia, a to v oblastiach kultúrnej spolupráce a vedeckej výmeny. V rámci Štandardných grantov to bolo približne 7 projektov (88 700 EUR), v rámci Malých grantov približne 11 projektov (43 994 EUR). Keďže MVF nerozdeľuje podporu projektom podľa jednotlivých druhov umenia, nevedie v takejto štruktúre ani podrobné štatistiky, preto nie je možné presne určiť počet podporených žiadostí a teda ani celkovú výšku podpory, ktorú slovenské subjekty v audiovízii z MVF na svoje aktivity získali. Navyše mnohé z podporených podujatí sú „medziodborové“, založené práve na tom, že zastrešujú viaceré druhy umení, preto treba vyššie uvedené čísla brať ako orientačné.

Ako hodnotí pripravenosť slovenských projektov z oblasti audiovízie v porovnaní s projektmi z ostatných krajín V4 Andrzej Jagodzinski? „V projektoch navzájom nie je veľký rozdiel. Po necelých šiestich rokoch existencie fondu sú žiadatelia skúsení a podávajú dobré projekty. Problém s projektmi z oblasti audiovízie vidím skôr v tom, že sú pomerne nákladné a prostriedky nášho fondu sú obmedzené, čo ma osobne veľmi mrzí. Výška udeleného grantu z MVF je v priemere 10 – 15 tisíc EUR, čo je pre film málo.“

Jedným z dvoch stálych príjemcov podpory z MVF je občianske združenie Truc sphérique zo Žiliny, ktoré získalo Malé granty na podujatia Filmové kúpanie, Pohyb!, a Pop (Filmovo-divadelná show). Martin Krištof, zodpovedný za organizáciu týchto podujatí, hovorí, že „podmienky podpory z MVF sú nastavené tak, aby zabezpečili aktívny podiel ostatných partnerov, čo núti k ich skutočnému zapojeniu a hlavne kvalitatívne a kvantitatívne širšiemu záberu akcie. Samozrejme, pri niektorých projektoch takto nastavené podmienky môžu fungovať ako byrokratické obmedzenie, čím oslabujú dopad alebo možnosť podpory projektu. Čiže chýba individuálnejší prístup k projektu, čo je však slabinou väčšiny grantových programov.“ Alan Formánek, programový riaditeľ druhého zo stabilných grantistov MVF – festivalu Hory a mesto – udelenú podporu priamo spája s rozvojom a rozšírením festivalu. Hovorí, že „pravidelná podpora zo strany MVF na jednej strane umožňuje existenciu hlavnej časti festivalu v Bratislave a okrem toho podporila festival v myšlienke turné do okolitých krajín V4. Navyše Hory a mesto oceňujú najlepší film z krajín V4 osobitnou cenou, čím má festival možnosť podporiť filmovú tvorbu v žánri horského filmu v krajinách V4.“ Aké nedostatky má z jeho pohľadu podpora z MVF? „Komunikácia s predstaviteľmi MVF je profesionálna, priateľská a operatívna. Nedostatkom z našej strany „užívateľa“ je skutočnosť, že grant MVF je možné zúčtovať až po samotnej akcii, čo v praxi znamená potrebu zúčtovať MVF položky v rozpočte najprv z vlastných zdrojov alebo zo zdrojov od iných partnerov a až spätne zo samotného grantu MVF. Táto skutočnosť však vyplýva z grantového systému MVF a je vopred jasne avizovaná.“ Pozitívne vnímajú pôsobenie MVF aj jeho ďalší dvaja grantisti. Eva Děkanovská z Nadácie City TV Košice, ktorá v roku 2004 získala Štandardný grant na podujatie Lokálne spravodajstvo v krajinách V4 po vstupe do EÚ, skonštatovala, že „grant od MVF umožnil účasť väčšiemu počtu účastníkov, kvalitných prednášateľov a odborníkov z krajín V4, ako aj prezentáciu programov z krajín V4 pre účastníkov z celej Európy od Španielska až po Ukrajinu a Bielorusko.“ Martin Hasák, organizátor Medzinárodného festivalu študentského filmu ÁČKO považuje podporu za významný zdroj financovania tohto podujatia a rovnako ako Alan Formánek pozitívne hodnotí aj administráciu grantu. „Finančné zdroje z MVF nám umožnili kompletné krytie všetkých nákladov spojených so servisom pre zahraničných hostí festivalu, ako aj technické zabezpečenie sprievodných podujatí a ostatných parciálnych nákladov. Komunikácia s kanceláriou MVF bola bezproblémová a na najvyššej profesionálnej úrovni.“ Podporu z MVF okrem nich získali napríklad aj podujatia Tri dni dokumentu (Centrum dokumentárneho filmu), filmologické konferencie Zvuk vo filme a Postava, herec, hviezda vo filme (obe Asociácia slovenských filmových klubov) či festivaly Etnofilm (Kysucké múzeum) a Archfilm (Atarax). Minulý rok bol podporený aj projekt spoločného slovensko-česko-poľského stánku na filmovom trhu v Cannes. Nemožno teda povedať, že by slovenské subjekty podporu MVF nedokázali využiť, práve naopak. Ako by však mohli ešte lepšie a aj v iných oblastiach zužitkovať možnosti, ktoré im MVF ponúka? Andrzej Jagodzinski hovorí, že „pre fond je dôležitý dobrý projekt, ktorý má prehľadný rozpočet a spĺňa dané ciele.“ Dobrých projektov je však podľa neho veľa a fond – ako zdôrazňuje – má len obmedzené finančné prostriedky. Preto je určite dobrou správou pre všetkých potenciálnych žiadateľov fakt, že rozpočet MVF sa každoročne navršuje a v roku 2007 bude disponovať sumou 5 miliónov EUR.

Viac informácií o MVF nájdete na www.visegradfund.org.