Správy - máj 2006
Film.sk No.05/2006

MEDIA Desk Slovensko informuje…

Uzávierka programu MEDIA Vývoj (Jednotlivé projekty a Balíky projektov) je 31. mája 2006 a v tejto súvislosti publikujeme odpovede na vybrané, najčastejšie kladené otázky. Aké sú podmienky pre distribúciu referenčného diela? „Každá spoločnosť musí preukázať, že v priebehu 24 mesiacov pred podaním žiadosti distribuovala dielo v nenárodnej (zahraničnej) distribúcii. Pokiaľ ešte doteraz nedostala podporu z ani jednej generácie programu MEDIA, stačí preukázať národnú distribúciu. Preukázať znamená priložiť distribučnú zmluvu alebo dôkaz o skutočnej distribúcii (kinodistribúcia alebo vysielanie v televízii).“ V akom jazyku je potrebné priložiť vyplnené formuláre a v akom prílohy?„Oficiálne je možné podať žiadosť v ktoromkoľvek oficiálnom jazyku EÚ, teda i v slovenčine, ale je viac než jasné, že sa proces posudzovania žiadosti urýchli, ak je vypracovaná v angličtine. Niektoré prílohy na druhej strane (napríklad doklad o registrácii spoločnosti, stanovy, prípadne koprodukčné zmluvy) postačia i v slovenčine.“ Ak sa berú do úvahy skúsenosti producenta, ako sa dokladujú? „Každá produkčná spoločnosť musí splniť základné kritériá (napríklad musí byť zapísaná v obchodnom registri minimálne rok pred podaním žiadosti). Keďže filmový priemysel v Európe podlieha rýchlym zmenám, je výnimočne možné vziať do úvahy predchádzajúce skúsenosti producenta alebo delegovaného producenta. Preukazujú sa jednak priloženým životopisom a jednak titulkovými listinami diel, na ktorých producent predtým pracoval.“ Aké zmluvy o spoločnom vývoji alebo koprodukcii je potrebné predložiť? „Pre schvaľovací proces je nevyhnutné preukázať „európskosť“ diela, to znamená jeho koprodukčný alebo distribučný potenciál. Spôsobov, ako takúto spoluprácu preukázať, je niekoľko – zmluvou o koprodukcii, o spoločnom vývoji projektu, o distribúcii, a to v akejkoľvek fáze od listov predbežného záujmu cez zmluvu o budúcej zmluve až po uzatvorený kontrakt. V každom prípade je lepšie predložiť aspoň rámcovú dohodu, uzatvorenú v prvej fáze, než vôbec nič.“ A ak je spoločnosť platcom DPH sú finančné prostriedky z programu MEDIA s alebo bez DPH? „Program MEDIA, podobne ako iné (i slovenské) vládne inštitúcie alebo organizácie, nie je platcom DPH. Podpora z programu je konečná.“

(vs)

Uzávierka na grant z fondu Eurimages

Najbližšia uzávierka na podávanie žiadostí o grant z kinematografického fondu Rady Európy Eurimages, zriadeného na podporu európskych filmových koprodukcií, je 12. mája 2006. Fond podporuje celovečerné filmy určené pre kiná, na ktorých výrobe sa podieľajú minimálne dva členské štáty fondu. Viac informácií nájdete na www.aic.sk a na domovskej adrese fondu http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/Eurimages/. Zasadnutie Správnej rady fondu sa uskutoční v termíne od 25. do 28. júna 2006.

(sim)

Konferencia filmových škôl po druhýkrát na VŠMU

V dňoch 29. mája – 1. júna 2006 sa na pôde Filmovej a televíznej fakulty VŠMU uskutoční konferencia pedagógov filmových a televíznych škôl združených pod hlavičkou medzinárodných organizácií CILECT (Medzinárodná organizácia vysokých filmových škôl) a GEECT (Združenie európskych členov CILECT). Pôjde v poradí o tretie podujatie tréningového programu School‘s Best Kept Secrets (Rodinné striebro filmových škôl), ktorého cieľom je vzájomná výmena profesionálnych skúseností, špecifických pedagogických „grifov“ a rôznorodých metodík. Téma tohtoročnej konferencie je užšie vymedzená názvom Naše dedičstvo a smeruje ku skúmaniu súvislostí medzi bohatou históriu (jednotlivých) európskych filmových škôl a aktuálnou kvalitou vzdelávania, ako aj k otázkam cirkulácie skúseností medzi školami bohatej tradície a novšími subjektami. Projekt School’s Best Kept Secrets vznikol v roku 2004 ako súčasť slovenského projektu KEGA, keď sa pod rovnomenným názvom vôbec po prvýkrát na Slovensku konala konferencia CILECT-u. Ako vraví koordinátorka projektu, prodekanka pre zahraničie FTF VŠMU Zuzana Gindl-Tatárová, myšlienka usporiadať podujatie sa zrodila ako „prirodzená reakcia na Bolonské dohody, požiadavky zjednotiť a vyrovnať filmový edukačný systém na európskych školách“. Úspešný priebeh konferencie ako aj zásadnosť otázok, ktoré načrtla, podnietili, že v roku 2005 amsterdamská filmová škola zorganizovala druhú časť konferencie a z Best Kept Secrets sa stal jeden z prioritných projektov a tréningových programov GEECT-u. Tretie pokračovanie však už ponúka aj nevyhnutné otázky originality a potreby diverzity jednotlivých umeleckých škôl. Konferencie sa zúčastnia známe osobnosti, medzi nimi napríklad prezidentka CILECT-u Caterina d’Amico či predstaviteľ Európskej filmovej akadémie (EFA) – anglický producent Nick Powell a ďalší.

(zh)