Film.sk
Mesačník o filmovom dianí na Slovensku
13. ročník


Vydavateľ: Slovenský filmový ústav
Adresa redakcie: Film.sk, Slovenský filmový ústav, Grösslingová 32, 811 09 Bratislava
tel.: 02/57 10 15 25, fax: 02/52 73 32 14, e-mail: filmsk@sfu.sk
ISSN: 1335-8286
Šéfredaktor:
Daniel Bernát (do 9/2012 Simona Nôtová-Tušerová)
Redakcia: Mariana Jaremková
Redakčná rada:
Peter Dubecký, generálny riaditeľ SFÚ
Marian Brázda, vedúci edičného oddelenia SFÚ
Alexandra Strelková, riaditeľka NKC – SFÚ
Miro Ulman, odborný referent oddelenia informatiky SFÚ
Štefan Vraštiak, tajomník KFN SSN
Simona Nôtová-Tušerová, tlačová tajomníčka SFÚ
Eva Blašková
Design a grafická úprava:adrak.ma@gmail.com
Zodpovedná redaktorka internetovej verzie: Mariana Jaremková